Boston Pizza

1400 Exmouth Street
Sarnia
Ontario
(519) 542-7500