Peking Restaurant

355 Charlotte
Sydney
Nova Scotia
B1P1E1
(902) 539-7775

Peking Restaurant is a Chinese restaurant located in Sydney.